മൈലാഞ്ചി

ജാലകം

Thursday, 27 January, 2011

ആയുധം

നിരായുധരെ ആക്രമിക്കരുത്..
അത്
യുദ്ധനീതിയല്ല..

ആയുധമെടുക്കാന്‍ അറിയാഞ്ഞല്ല
വെറും കയ്യോടെ നില്‍ക്കുന്നത്

ചരിത്രപുസ്തകങ്ങള്‍
നോക്കിയാലറിയാം
പടപൊരുതി നേടിയ
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ
വീതംവയ്പ്പ്

എതിര്‍ക്കാനറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല
വാ പൊത്തി നില്‍ക്കുന്നത്
ഭയന്നിട്ടുമല്ല

കിട്ടാനുള്ളത്
വാങ്ങിയെടുക്കാനുള്ള
കച്ചവടതന്ത്രം..

Saturday, 15 January, 2011

വഴിക്കണക്ക്...

വിജയലക്ഷ്മിട്ടീച്ചറുടെ കണക്കു ക്ലാസ്
നല്ല രസമായിരുന്നു..
വഴിക്കണക്കുകള്‍
വഴിപോലെ ചെയ്ത്
ഒരു പേന സമ്മാനവും
വാങ്ങിയിരുന്നു...

ചിലപ്പോഴെങ്കിലും
ഉത്തരത്തില്‍നിന്ന്
ചോദ്യത്തിലേക്ക്
കുറുക്കുവഴി
മെനഞ്ഞിരുന്നു...


വഴിക്കണക്കിലെ
വഴികളിലെ
പഴുതുകള്‍
ആരും കാണാതെ
ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചിരുന്നു...

ഉത്തരത്തിലേക്കെത്തുമെന്ന്
ഉറപ്പില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങള്‍
പാതിവഴിയില്‍
ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു...

കണക്കു തെറ്റിക്കാത്ത
ചില വഴികളേ കാണൂ
ഒടുക്കം....
നിന്നെപ്പോലെ.......

കൂട്ടുകാര്‍