മൈലാഞ്ചി

ജാലകം

Friday, 15 August, 2008

എന്നെപ്പറ്റി.......

ഞാന്‍ ആതിര പട്ടേല്‍.
അമ്മയുടെ മെയില്‍ ഉപയൊ‍ഗിച്ചാണ് ഞാന്‍ ചെയുന്നത്.
ആറില്‍ പഠിക്കുന്നു.
പിന്നെകാണാം.

കൂട്ടുകാര്‍