മൈലാഞ്ചി

ജാലകം

Saturday 14 March 2015

ചില പതനങ്ങള്‍ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ...

നിമഷനേരത്തെ
മിന്നല്‍ കണ്ടു ചിലര്‍..
പ്രകാശം പൊഴിക്കും നക്ഷത്രത്തിന്‍
ദ്രുതതാളം കണ്ടതിനിയും ചിലര്‍ ..
കടന്നുപോന്ന വഴിയിലെ
സംഘര്‍ഷങ്ങളില്‍
സ്വയമെരിഞ്ഞ്
ഭൂതകാലകളങ്കങ്ങള്‍ ഭസ്മമാക്കി
നിര്‍മലമായി
ഭൂമിയുടെ ആകര്‍ഷണത്തിലേക്ക്
സ്വയംമറന്നു പതിച്ച
കരിക്കട്ട !!
ഉല്‍ക്ക എന്നു ചിലര്‍
ഞാന്‍ എന്നു നീ.. !!

കൂട്ടുകാര്‍