മൈലാഞ്ചി

ജാലകം

Friday, 26 February, 2010

ബൂമറാങ്ങ്
എന്റെ സ്നേഹം പോലെ...
വലിച്ചെറിഞ്ഞാലും
തിരികെയെത്തുന്നു
നിന്നില്‍ത്തന്നെ ....

2 comments:

  1. ഇഷ്ട്ടാ‍ാ‍ാ‍ാ‍ാ‍ാ‍ാ‍ാ‍ാ‍ായീ‍ീ‍ീ‍ീ‍ീ‍ീ‍ീ‍ീ‍ീ‍ീ‍ീ‍ീ‍ീ‍ീ

    ReplyDelete

കൂട്ടുകാര്‍