മൈലാഞ്ചി

ജാലകം

Saturday, 20 February, 2010

കണ്ണാടി

കണ്ണാടികള്‍
കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോള്‍
കാണുന്നതെന്ത്?

മറു കണ്ണാടിയുടെ മുഖമോ?
അതില്‍ തെളിയുന്ന
തന്റെ തിളക്കമോ?

നിന്നെ ഞാന്‍ അറിയുന്നു
എന്നൊരു കണ്ണാടി..
നിന്നെ ഞാന്‍ അറിയുന്നതും
നീ എന്നെ അറിയുന്നതും
ഞാന്‍ അറിയുന്നു എന്ന്
കൂട്ടുകണ്ണാടി..

നീയറിയുന്നത്‌
ഞാനറിയുന്നു എന്ന്
നീയറിയുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്ന്.........

.....
...
...

No comments:

Post a Comment

കൂട്ടുകാര്‍