മൈലാഞ്ചി

ജാലകം

Thursday, 1 March, 2018

യാത്ര ❤ 10

മഞ്ഞുവീണ പാതയിലൂടെ
നീ കടന്നുപോകുമ്പോള്‍
അടുക്കളച്ചൂടില്‍
എനിക്കു തണുക്കുന്നു..


കൂട്ടുകാര്‍